W dniu 25 kwietnia 2023 r., o godz. 18:00 CET, zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium na temat „Deportacji ukraińskich dzieci w czasie Rosyjsko-Ukraińskiej wojny”. Wykład wygłosi prof. Michael Bazyler z the Fowler School of Law, Chapman University, California, i dr Oksana Senatorova, fundator i dyrektor NGO “Centre for International Humanitarian Law and Transitional Justice” (CIHLTJ) i profesor w Zakładzie Prawa Międzynarodowego na Narodowym Uniwersytecie Prawnym im. Jarosława Mądrego w Charkowie, fundator Fundacji Sunflowers, członek Komisji Prawa przy Prezydencie Ukrainy, koordynator Specjalnej Grupy do Spraw Ochrony Ofiar Konfliktów Zbrojnych i Międzyzakładowej Komisji ds. Implementacji MPH w Ukrainie, odpowiedzialna za monitorowanie deportacji ukraińskich dzieci. Seminarium będzie moderowane przez prof. Mykhaylo Shepitko. Webinarium jest wspólnym wydarzeniem organizowanym przez Projekt Sunflowers, Projekt Pravo-Justice i Ukraińską Narodową Szkołę Sędziów.

Webinarium będzie prowadzone w języku angielskim. Organizatorzy zapewniają symultaniczne tłumaczenie na język ukraiński.

Poniżej link do rejestracji: http://bit.ly/40KhBz4

W dniu 28 marca 2023 r., Projekt Sunflowers, Projekt Pravo-Justice oraz The National School for Judges of Ukraine zorganizowały webinarium na temat praktycznych aspektów dopuszczalności i oceny dowodów w procesach o zbrodnie wojenne.

Moderatorem webinarium była dr Anna Adamska-Gallant, była sędzia międzynarodowa w Kosowie, szefowa Departamentu Sądownictwa EU Pravo Justice na Ukrainie. Prof. Bartłomiej Krzan z Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawił pierwszy referat na temat historii i rozwoju reguł dopuszczalności dowodów przed międzynarodowymi trybunałami karnymi, poczynając od Trybunału Wojskowego w Norymberdze, poprzez MTKJ i MTKR, koncentrując się na koniec na regułach funkcjonujących w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Następny referent dr Dariusz Sielicki, były sędzia międzynarodowy w Kosowie, przedstawił szczegółową analizę praktycznych problemów związanych z dopuszczalnością dowodów w sprawach dotyczących zbrodni prawa międzynarodowego, takich jak zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, na przykładzie problemów jakie pojawiały się – i musiały zostać rozwiązane – przed Najwyższym Trybunałem w Kosowie, szczególną uwagę poświęcając problemom związanym z dowodami cyfrowymi i sposobem oceny ich wiarygodności i znaczenia. Ostatni referent, Klaus Hoffman, doradca Prokuratury Generalnej Ukrainy w zakresie ścigania zbrodni wojennych, rozwinął tematykę praktycznych problemów dopuszczalności dowodów w sprawach rozstrzyganych przez międzynarodowe trybunały karne.

Webinarium prowadzone było w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem na język polski i ukraiński. Zapraszamy do obejrzenia skrótu z webinarium.

W dniu 28 lutego 2023 r. Projekt Sunflowers, Projekt Pravo-Justice oraz The National School for Judges of Ukraine zorganizowały webinarium na temat dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny.  

Wprowadzenie wygłosiła Natalia Shuklina, która reprezentowała Narodową Szkołę Sędziów Ukrainy. Moderatorem webinarium był profesor Paweł Wiliński, Przewodniczący Rady Fundacji Sunflowers i Sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego RP, który podkreślił: "Naszym celem jest postawienie przed sądem osób odpowiedzialnych za popełnianie przestępstw. Dlatego podstawowe pytanie brzmi: jak skutecznie ścigać zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie agresji? Jaki sąd powinien rozpatrywać te sprawy? Oczywiście, warto wspomnieć o ukraińskim krajowym systemie sądowniczym. Jednak gdy chodzi o zbrodnie na wielką skalę, na myśl przychodzą sądy znane z historii międzynarodowego sądownictwa karnego". Na spotkaniu zaprezentowano dwa referaty. Profesor Karolina Wierczyńska rozpoczęła swoje wystąpienie od przybliżenia idei komplementarności, która polega na znalezieniu równowagi między interesami państw a interesami globalnego wymiaru sprawiedliwości, a następnie skupiła się na omówieniu przesłanek dopuszczalności, próbując wykazać, że MTK sformułował już pewne kryteria oceny działań państw. Prelegentka poddała krytycznej analizie nie tylko kryteria komplementarności (w szczególności to, czy państwo działa w celu ścigania danej sprawy), ale także inne kryteria związane z powagą sprawy. Kolejna prelegentka, profesor Hanna Kuczyńska, przyjrzała się problemowi komplementarności jurysdykcji MTK z perspektywy praktycznej, analizując procedurę, w ramach której Prokurator MTK podejmuje decyzję, czy komplementarność powinna zakazać ścigania przed MTK. Komplementarność jest więc oceniana na dwóch kolejnych etapach postępowania przed MTK: wszczęcia śledztwa i wydania nakazu aresztowania, gdy zidentyfikowany jest konkretny sprawca i wskazane są konkretne czyny przestępcze. Profesor Kuczyńska przedstawiła także potencjalne implikacje istnienia immunitetów krajowych dla oceny spełnienia przesłanki "niemożliwości ścigania" z art. 17 Statutu Rzymskiego. Jej prezentacja dotyczyła również problematyki kwestionowania dopuszczalności sprawy - przez Państwo-Stronę, Prokuratora MTK lub oskarżonego, czy też przeciwko jurysdykcji MTK. 

Webinarium było prowadzone w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem na język ukraiński. Webinarium nie było nagrywane.

30 stycznia 2023 roku Projekt Sunflowers zorganizował webinarium na temat „Roli Funduszu Powierniczego dla Ofiar Międzynarodowego Trybunału Karnego i reparacji dla ofiar konfliktów zbrojnych”.

Wprowadzenie wygłosiła dr Marina Lostal, doświadczona ekspertka ds. reparacji dla ofiar konfliktów zbrojnych. Główny referat wygłosiła Franziska Eckelmans, p.o. Dyrektorki Funduszu Powierniczego dla Ofiar (TFV). Prawnicy MTK: Adeline Bedoucha, Cheihk Fall i Tars van Litsenbourg podzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z ofiarami konfliktów zbrojnych. Franziska Eckelmans rozpoczęła swoją prezentację od zdefiniowania terminu "reparacje", a następnie skupiła się na roli TFV, jego organizacji, mandatach i głównych działaniach. Adeline Bedoucha przedstawiła kontekst sprawy reparacyjnej Al Mahdiego, który został uznany za winnego jako współsprawca zbrodni wojennej polegającej na umyślnym kierowaniu atakami na budynki religijne i zabytkowe w Timbuktu w Mali w czerwcu i lipcu 2012 r. Następnie Pani Bedoucha skupiła się na praktycznych aspektach pracy z ofiarami, podkreślając znaczenie kontaktowania się z ofiarami jak najbliżej czasu, w którym reparacje zostaną orzeczone lub będą zrealizowane, a także jak ważne jest, aby nie wzbudzać oczekiwań co do przyszłych reparacji. Podzieliła się również metodologią stosowaną w komunikacji z pokrzywdzonymi. Następnie głos zabrał Cheihk Fall, który przedstawił kontekst sprawy Lubangi. Pan Lubanga został uznany za winnego zbrodni wojennej polegającej na zaciąganiu i wcielaniu do wojska dzieci poniżej 15 roku życia oraz wykorzystywaniu ich do czynnego udziału w działaniach wojennych (dzieci-żołnierze). Prelegent nakreślił rolę przedstawicieli ofiar, którzy powinni utrzymywać regularny kontakt z ofiarami i zachować elastyczność w rozpatrywaniu zgłaszanych przez ofiary środków odwoławczych. Zwrócił również uwagę na wybór odpowiedniego momentu do kontaktu z ofiarami, ale przede wszystkim skierował przesłanie, aby starać się widzieć w danej osobie nie tylko ofiarę okrucieństwa, ale przede wszystkim widzieć w niej człowieka. Następnie Tars van Listenbourgh przedstawił kontekst sprawy reparacyjnej Katangi, który został uznany za winnego, jako współwinny, jednego zarzutu zbrodni przeciwko ludzkości: morderstwa; oraz czterech zarzutów zbrodni wojennych: morderstwa, ataku na ludność cywilną, zniszczenia mienia i grabieży, popełnionych 24 lutego 2003 r. podczas ataku na wioskę Bogoro, w dystrykcie Ituri w Demokratycznej Republice Konga. Pan van Litsenbourgh, opierając się na swoim doświadczeniu w kontaktach z ofiarami w sprawie Katangi, mówił o elastyczności, jaką powinien posiadać przedstawiciel prawny ofiar, ale także każdy, kto kontaktuje się z ofiarami w procesie reparacji. Elastyczność pozwala na uwzględnienie różnych potrzeb ofiar, a te mogą się zmieniać w czasie. Prelegent mówił także o zaufaniu, jakim ofiary konfliktów zbrojnych darzą swoich przedstawicieli prawnych i organy zaangażowane w proces reparacji. Zdobycie zaufania jest z kolei możliwe dzięki stałemu kontaktowi z ofiarami.  


Webinarium prowadzone było w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem na język polski i ukraiński. Zapraszamy do obejrzenia skrótu z webinarium.

W dniu 24 maja 2022 roku Projekt Sunflowers zorganizował webinarium na temat praw ofiar przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, obecnego etapu sytuacji w Ukrainie i tego, co osoby poszkodowane mogą zrobić na tym etapie. Prelegentem był dr Philipp Ambach, szef sekcji Victims Participation and Reparations Section (VPRS) Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK). Wprowadzenia dokonał dr Matthew Gillett, doświadczony międzynarodowy prawnik zajmujący się badaniem i ściganiem zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa. Philipp Ambach rozpoczął od przybliżenia działalności Sekcji VPRS, a następnie skupił się na różnicach pomiędzy rolami i mandatami Biura Prokuratora i Kancelarii MTK, definicji "ofiar" na potrzeby procedur przed MTK oraz ich praw. Podkreślił też różnicę między zakresem "sytuacji" (ujęcie szerokie) a zakresem "spraw" (ujęcie zazwyczaj bardzo wąskie) przed MTK. Prelegent zwrócił uwagę na różnice między ofiarami a świadkami, formularz zgłoszeniowy dla ofiar, a także na kwestie bezpieczeństwa i poufności. 

Webinarium prowadzone było w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem na język polski i ukraiński. Zachęcamy do obejrzenia skróconego materiału z tego webinarium.

W dniu 19 maja 2022 roku Projekt Sunflowers zorganizował webinarium na temat gromadzenia informacji o naruszeniach międzynarodowego prawa humanitarnego i innych okrucieństwach popełnionych na Ukrainie od 24 lutego 2022 roku. Było ono dedykowane ukraińskim prawnikom, zwłaszcza tym, którzy przebywają w Polsce. Prelegentką była dr Anna Adamska-Gallant, była sędzia międzynarodowa w Kosowie, szefowa Departamentu Sądownictwa EU Pravo Justice na Ukrainie. Wprowadzenia do dyskusji dokonali Mykhaylo Shepitko, profesor wydziału prawa karnego Narodowego Uniwersytetu Prawa im. Jarosława Mudryja oraz dr Oksana Senatorova, założycielka i dyrektor organizacji pozarządowej "Centre for International Humanitarian Law and Transitional Justice" (CIHLTJ), profesor nadzwyczajny wydziału prawa międzynarodowego Narodowego Uniwersytetu Prawa im. Jarosława Mudryja. Anna Adamska-Gallant podkreśliła znaczenie zbierania informacji o okrucieństwach popełnianych w czasie wojny od jej wczesnego etapu. Powołała się na swoje doświadczenia z Bałkanów, gdzie znaczna część śledztw w sprawach o zbrodnie wojenne została wszczęta na podstawie raportów sporządzonych przez działaczy organizacji pozarządowych. Jednocześnie ogromna ilość tych raportów, choć przedstawiała ogólne informacje o wydarzeniach, nie zawierała wystarczających szczegółów i danych kontaktowych potencjalnych świadków. W efekcie nie było możliwe przeprowadzenie postępowania karnego, które pozwoliłoby na pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności za popełnione przestępstwa. Dlatego jakość takich raportów jest niezbędna dla wymierzenia sprawiedliwości. Prof. Mykhaylo Shepitko i dr Oksana Senatorova podkreślili znaczenie wypracowania standardowego podejścia i metodologii zbierania informacji, a także przeprowadzenia odpowiednich szkoleń.

Webinarium było prowadzone w języku ukraińskim. Webinarium nie było nagrywane.

W dniu 24 marca 2022 roku Projekt Sunflowers zorganizował webinarium na temat zbierania informacji dowodowych i praw osób pokrzywdzonych dotyczących okrucieństw popełnionych na Ukrainie od 24 lutego 2022 roku. Prelegentami byli dr Matthew Gillett, doświadczony prawnik międzynarodowy zajmujący się badaniem i ściganiem zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa, oraz dr Marina Lostal, specjalistka w zakresie praw osób poszkodowanych w prawie międzynarodowym i ochrony dziedzictwa kulturowego w warunkach konfliktu zbrojnego. Matthew Gillett przedstawił prawne i praktyczne aspekty dotyczące śledztwa w sprawie takich zdarzeń, w tym: kiedy należy zbierać informacje, sprawdzone procedury zbierania informacji od świadków i osób poszkodowanych oraz sposoby przetwarzania zebranych informacji. Marina Lostal omówiła zaś kluczowe kwestie dotyczące kwalifikacji prawnej osób pokrzywdzonych wskutek konfliktu zbrojnego oraz regulacji i praktycznych uwarunkowań dotyczących przyznawania im reparacji. 

Webinarium było prowadzone w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem na język polski. Zachęcamy do obejrzenia skróconego materiału z tego webinarium.