ZESPÓŁ

Prof. Paweł Wiliński

jest profesorem prawa, kierownikiem Zakładu Postępowania Karnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; sędzią Sądu Najwyższego RP, orzekającym w Izbie Karnej. Był sędzią ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (2010-2012, 2015-2016). Jest ekspertem w zakresie postępowania karnego, prawa karnego międzynarodowego, systemu ochrony ofiar i świadków, ochrony nieletnich w prawie karnym, konstytucyjnych aspektów prawa karnego. Autor ponad 200 publikacji z zakresu procedury karnej, prawa karnego, prawa i procedury karnej międzynarodowej, m.in. Zarys teorii konfliktu w prawie karnym, 2020; Improving Protection of Victims' Rights: Access to Legal Aid, 2015, Proces karny w świetle Konstytucji, 2011; Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, 2009; Zasada Prawa do obrony w polskim procesie karnym, 2004.

Mykhaylo Shepitko

jest doktorem prawa, profesorem Katedry Prawa Karnego Narodowego Uniwersytetu Prawa im. Jarosława Mudryja. W trakcie swojej kariery zawodowej profesor Shepitko zajmował się problematyką prawa karnego w wyrokach i decyzjach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ostatnio szczególną uwagę poświęca implementacji Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego w Ukrainie. Działalność dydaktyczną łączy z pracą naukową w Instytucie Naukowo-Badawczym Badań Problemów Przestępczości im. A. Staszisa, gdzie pracował nad doktryną prawa karnego i poprawą ustawodawstwa karnego w Ukrainie. Jest członkiem grupy opracowującej i przygotowującej nowy projekt Kodeksu Karnego Ukrainy, działalność ta związana jest ze ścisłą współpracą z Misją Doradczą Unii Europejskiej w Ukrainie. Profesor Shepitko jest sekretarzem Ukraińskiej Grupy Narodowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego, doradcą-sekretarzem Międzynarodowego Kongresu Kryminalistów oraz członkiem Ukraińskiego Stowarzyszenia Prawa Karnego.

 

Mikołaj Pietrzak

jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz posiada Cambridge University Certificate in English and European Law. W latach 2010-2016 był przewodniczącym Rady Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Od listopada 2016 r. pełni funkcję Dziekana Izby Adwokackiej w Warszawie. W 2016 r. został powołany przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych na jednego z pięciu członków Rady Powierniczej Voluntary Funds for Victims of Torture ONZ, a w okresie od maja 2018 r. do października 2019 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powierniczej. W latach 2016-2021 był członkiem komitetu ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji w Polsce. Jest laureatem nagrody im. Edwarda Wende, przyznawanej prawnikom, którzy poświęcają się walce o sprawiedliwość i obronie dobra publicznego. W 2018 r. otrzymał Nagrodę Praw Człowieka przyznawaną przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). W 2021 r. został laureatem Scott Crosby Human Rights Award, przyznawanej przez Europejskie Stowarzyszenie Prawników Karnistów. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie konstytucyjnym i ochronie praw człowieka. Jego doświadczenie obejmuje reprezentację prawną w sprawach karnych oraz obronę w sprawach dotyczących terroryzmu, szpiegostwa, zabójstw, przestępstw gospodarczych, korupcji i przestępstw skarbowych. Regularnie występuje przed Sądem Najwyższym RP oraz został wpisany na Listę Adwokatów Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze oraz przy Specjalnym Trybunale dla Libanu.

Oksana Senatorova

jest doktorem nauk prawnych, założycielka i dyrektorką organizacji pozarządowej "Centre for International Humanitarian Law and Transitional Justice" (CIHLTJ), dyrektorką Research Centre for Transitional Justice (RCTJ) oraz zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Międzynarodowego Narodowego Uniwersytetu Prawa im. Jarosława Mudryja i stanowisko profesora nadzwyczajnego NaUKMA. Ma prawie 20-letnie doświadczenie jako wykładowca prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa humanitarnego, praw człowieka i sprawiedliwości okresu przejściowego w Ukrainie i za granicą. W 2005 r. obroniła pracę doktorską "Proceduralne aspekty działalności międzynarodowych sądów karnych". W latach 2007-2009 kierowała modułem w programie studiów magisterskich (LLM) we współpracy z Uniwersytetem Hertfordshire. Od 2014 do 2020 r. była współdyrektorką programu studiów magisterskich (LLM) "International Law", Dual Diploma Programme z Mykolas Romeris University. W 2020 r. założyła i kierowała organizacją pozarządową "Centre for IHL and Transitional Justice", której celem jest ochrona i promowanie praw ofiar konfliktów zbrojnych. Obecnie jest członkinią Komisji ds. Reformy Prawa Ukrainy przy Prezydencie Ukrainy, koordynatorką Grupy Roboczej ds. Ochrony Ofiar Konfliktów Zbrojnych Międzywydziałowej Komisji ds. Implementacji MPH na Ukrainie, ekspertem Międzynarodowej Rady ds. Przestępstw Popełnionych w Konfliktach Zbrojnych przy Prokuraturze Generalnej Ukrainy. Od 2005 r. jest ekspertką Delegacji Regionalnych MKCK; od 2021 r. jest recenzentką Komentarza MKCK do IV Konwencji Genewskiej z 1949 r. Od 2021 r. jest ekspertką Delegacji Regionalnych MKCK. Od 2021 r. jest ekspertką Rady Europy ds. przesiedleńców wewnętrznych na Ukrainie.

Marina Lostal

jest starszym wykładowcą na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Essex (Wielka Brytania) i Dyrektorką Studiów Podyplomowych z Zakresu Praw Człowieka na Uniwersytecie w Essex oraz zastępczyni Dyrektora w Uniwersyteckim Centrum Praw Człowieka . Uzyskała tytuł doktora w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim oraz tytuł magistra prawa (LLM) na Uniwersytecie Cambridge. Jest dopuszczona do wykonywania zawodu adwokata w Hiszpanii, a także jest akredytowanym mediatorem. Specjalizuje się w prawach ofiar w międzynarodowym prawie karnym, ochronie dziedzictwa kulturowego w konfliktach zbrojnych oraz prawie zwierząt. W latach 2017-2020 pracowała w Międzynarodowym Trybunale Karnym (Haga) w sferze ofiar, najpierw jako ekspert wyznaczony przez Trybunał do spraw reparacji w sprawie Al Mahdi, a następnie doradzając Trust Fund for Victims w różnych sprawach reparacyjnych. Pracowała jako konsultant dla kilku organizacji, w tym UNESCO i Geneva Call, oraz prowadziła szkolenia dla różnych grup odbiorców, w tym sędziów, urzędników sądowych, sił pokojowych i uzbrojonych podmiotów niepaństwowych.

Matthew Gillett

jest doświadczonym prawnikiem międzynarodowym, który przez ponad 15 lat prowadził dochodzenia i postępowania w sprawach zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa. Posiadacz specjalnego mandatu Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie praw człowieka. Pracował w Międzynarodowym Trybunale Karnym oraz Międzynarodowym Trybunale Karnym dla byłej Jugosławii, a także w innych instytucjach. Był członkiem nowozelandzkiej delegacji negocjującej kwestię zbrodni agresji na konferencji przeglądowej Międzynarodowego Trybunału Karnego w 2010 roku. Obecnie pracuje jako starszy wykładowca (profesor nadzwyczajny) na Uniwersytecie w Essex. Współprowadzi również uniwersytecką jednostkę Digital Verification Unit, która gromadzi otwarte dowody naruszeń praw człowieka.

Anna Adamska – Gallant

jest polskim prawnikiem z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie międzynarodowego prawa karnego. Przez 17 lat pełniła funkcję sędziego, z czego prawie 6 lat pracowała w międzynarodowym wymiarze sprawiedliwości w Kosowie, gdzie rozpoznawała sprawy dotyczące zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w pierwszej instancji oraz jako sędzia Sądu Najwyższego. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz prawa europejskiego na Uniwersytecie w Cambridge. Uzyskała tytuł doktora nauk prawnych cum laude na Uniwersytecie Wrocławskim za rozprawę "The Vulnerable Witnesses in Practice of International and Hybrid Courts". Od 2018 roku Anna Adamska-Gallant jest zaangażowana we wzmacnianie praworządności na Ukrainie, pracując jako kluczowy międzynarodowy ekspert ds. sądownictwa w ramach Pravo Justice, największego projektu UE wspierającego reformę sądownictwa w tym kraju. Została powołana przez Prezydenta Zelyensky'ego na międzynarodowego członka Rady Ekspertów ds. Reformy Sądownictwa w Ukrainie. W 2019 r. wstąpiła do polskiej adwokatury. Specjalizuje się w prawie karnym, międzynarodowym prawie humanitarnym i prawach człowieka.

Natalia Klima-Piotrowska

od 2006 r. adwokatka, od 2020 r. mediatorka. Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, przewodnicząca Komisji ds. Kontaktów z Sądami i Prokuraturą przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, członek Zespołu ds. Praw Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, członek Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Za swoje zaangażowanie w obronę wolnych sądów i osób represjonowanych za udział w Czarnym Proteście otrzymała pierwsze wyróżnienie w konkursie Kobieta Adwokat w 2017 r. W sierpniu 2020 r. otrzymała wyróżnienie w plebiscycie Stowarzyszenia "Defensor Iuris" na adwokata-działacza społecznego. Obrońca pro bono represjonowanych sędziów i prokuratorów, osób represjonowanych za udział w Czarnym Proteście, protestach kobiet, pikietach antyfaszystowskich, a także organizatorka i koordynatorka grupy adwokatów i radców prawnych, świadczących pomoc prawną pro bono uczestniczkom protestów kobiet w miastach Śląska i Zagłębia w 2020 r.

Ewa Hofmańska

jest doktorem nauk prawnych, specjalistką w zakresie prawa pracy; pracownikiem naukowym z krajowym i międzynarodowym doświadczeniem praktycznym, m.in. w Trust Fund for Victims Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Wykładała na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W 2002 roku odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii w Sydney (Australia). Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy.

Witold Klaus

jest profesorem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (kierownik Zakładu Kryminologii i Ośrodka Badań nad Prawem Migracyjnym) oraz pracownikiem naukowym Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Jest prawnikiem, kryminologiem, badaczem migracji i działaczem organizacji pozarządowych. Jest jednym z założycieli, a obecnie członkiem zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (w latach 2005-2019 pełnił funkcję prezesa) oraz jednym z liderów i współzałożycieli Konsorcjum Migracyjnego - koalicji 9 organizacji non-profit pomagających imigrantom w całej Polsce. W 2009 roku otrzymał Społecznego Nobla przyznawanego przez Fundację Ashoka - Innowatorzy dla Społeczeństwa.